ช่วยในการป้องกัน หรือป้องปรามด้านระบบรักษาหรือเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการนำมาช่วยในด้าน

การบริหาร และจัดการระบบการให้บริการต่างๆ